Avís Legal

Amb la finalitat de donar compliment a l'article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:

Denominació Social: Diteico, SL
Domicili Social: Pol. Ind. Sud. C/de l'Orfeo Català, 9. 08440, Cardedeu (Barcelona).
NIF: B58554395
Adreça de correu electrònic: info@diteico.com
Telèfon: 93 871 33 04
Lloc Web: www.diteico.com

OBJECTE

Aquest Avís Legal té com a objectiu informar tots els usuaris sobre la configuració i condicions d'ús del Lloc Web (www.diteico.com) de Diteico, SL D'aquesta manera, Diteico, SL compleix amb les obligacions previstes a la Llei 34/ 2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE).

A través del nostre Lloc Web posem a disposició dels usuaris tota la informació necessària perquè coneguin els productes que oferim.

Aquest Avís Legal està subjecte a revisió contínua per part de Diteico, SL, modificant-se sempre que resulti necessari per tal d'adaptar-ho a l'actualitat legislativa de cada moment oa qualsevol variació al nostre Lloc Web. Per això, us recomanem revisar periòdicament aquest document per mantenir-vos informats sobre qualsevol novetat relacionada amb la configuració i ús del Lloc Web.

ACCEPTACIÓ DE L'USUARI

L'accés i l'ús del nostre lloc web us atribueix la condició d'usuari. Des d'aquest accés i/o ús, es considera que l'usuari accepta de manera absoluta i sense reserves les normes i les condicions d'ús previstes en aquest Avís Legal. Si l'usuari decideix no acceptar qualsevol de les normes o condicions esmentades, o manifesta algun tipus de reserva, cal abstenir-se d'accedir i/o utilitzar el nostre Lloc Web.

CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

Caràcter gratuït d'accés al Lloc Web

L'accés i ús del Lloc Web de Diteico, SL té caràcter gratuït per a tots els usuaris. En cas que els productes i serveis oferts a través del Lloc Web estiguessin sotmesos al pagament d'algun preu, els usuaris seran prèviament i degudament informats a través del Lloc Web per a la seva acceptació en els termes econòmics que corresponguin a cada moment.

Obligació de fer un ús correcte del Lloc Web

L'usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web d'acord amb les disposicions del present Avís Legal i condicions d'ús, i s'ha d'abstenir de realitzar les accions següents:

dur a terme activitats contràries a la Llei vigent, moral, als bons costums oa l'ordre públic establert, o amb finalitats il·lícites, prohibides o lesives de drets i interessos de Diteico, SL o de tercers (en especial, drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs).
utilitzar el Lloc Web o part del mateix en altres llocs web privats o comercials, així com establir hiperenllaços o hipervincles al Lloc Web oa algun dels seus continguts (llevat d'autorització expressa i per escrit de Diteico, SL).
falsejar la identitat de l'usuari o suplantar la d'un tercer, així com facilitar dades falses en l'emplenament de formularis i altres documents de naturalesa anàloga. Serà responsabilitat de l'usuari mantenir tota la informació facilitada a Diteico, SL permanentment actualitzada, a més a més és l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels prejudicis que pogués causar a Diteico, SL oa tercers per això.
utilitzar codis maliciosos o programes informàtics que puguin interrompre, obstaculitzar, inutilitzar o directament danyar el Lloc Web, els seus continguts o serveis i els equips, sistemes i xarxes que els donen suport.

Els continguts i serveis oferts a través del Lloc Web estan destinats a ser utilitzats per persones grans. Únicament es permet l'accés i ús del Lloc Web per part de menors d'edat si aquests darrers compten amb l'autorització prèvia dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran responsables de tots els actes realitzats a través del Lloc Web pels menors a càrrec.

Diteico, SL es reserva el dret a denegar discrecionalment a qualsevol usuari l'accés al Lloc Web, els seus continguts i serveis, si hi ha indicis que els ha utilitzat o els utilitzarà infringint les disposicions del present Avís Legal i condicions d'ús. Diteico, SL conservarà tots els altres drets addicionals que li puguin correspondre davant l'usuari, en especial els referents a l'inici de procediments judicials penals o civils.

RESPONSABILITATS

L'usuari utilitza el Lloc Web pel seu propi compte i risc. Mitjançant el seu accés, l'usuari s'obliga a utilitzar el Lloc Web conforme a la Llei i les disposicions del present Avís Legal, responent davant de Diteico, SL i davant de tercers de qualsevol dany o perjudici que pogués causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació .

Diteico, SL proporciona als seus usuaris l'accés a aquest Lloc Web, els seus continguts i serveis amb un nivell de competència i diligència raonable. En aquest sentit, aquest Lloc Web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. A més, el Lloc Web utilitza cookies per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al seu correcte funcionament i visualització. Per obtenir més informació sobre les galetes que gestiona Diteico, SL, l'usuari pot accedir a la nostra Política de Cookies.

No obstant això, Diteico, SL no pot oferir garanties ni fer-se responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

la manca de disponibilitat o efectiu funcionament del Lloc Web, dels seus serveis i continguts, a causa de causes alienes al control de Diteico, SL
accions necessàries per dur a terme operacions de millora, manteniment o anàlogues del Lloc Web.
fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei, així com altres circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.
continguts publicitaris o ofertes que pogués albergar el Lloc Web, sent els anunciants o ofertants els únics responsables d'assegurar que el material remés per a la seva inclusió al Lloc Web compleix amb la normativa legal aplicable. Diteico, SL no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin presentar aquests continguts.
informació publicada al Lloc Web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.
errors de seguretat que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (hardware i software), com a conseqüència de la presència de virus al dispositiu de l'usuari utilitzat per a la connexió al Lloc Web.
un ús del Lloc Web, dels seus serveis i continguts, il·lícit, negligent, fraudulent o contrari al present Avís Legal i condicions dús.
l'incompliment o la manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels productes o serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris a través del Lloc Web.

El Lloc Web pot contenir enllaços a altres llocs web i incorporar informació o serveis de tercers, per facilitar l'accés de l'usuari a informació d'empreses col·laboradores. Diteico, SL no exerceix cap control sobre aquests i no es responsabilitza del seu contingut ni funcionament. Diteico, SL únicament ofereix a l'usuari aquests enllaços i informació o serveis per a la seva comoditat, sent responsabilitat del mateix llegir i acceptar les condicions d'ús i polítiques de privadesa publicats als llocs web o aplicacions vinculats.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Diteico, SL en qualitat de titular i responsable del present Lloc Web, informa a tots els usuaris que hagin facilitat o tinguin intenció de facilitar les seves dades personals, que aquestes seran tractades per Diteico, SL d'acord amb la normativa legal de referència en matèria de protecció de dades, és a dir, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre.

A aquest efecte, les dades personals dels usuaris seran tractades de conformitat amb els principis de licitud, lleialtat, transparència, limitació de la finalitat, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat, respectant alhora la resta de les obligacions i garanties establertes a la normativa legal esmentada.

Per obtenir més informació sobre com gestionem les dades personals dels nostres usuaris, consulteu la nostra Política de Privadesa.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

La totalitat dels continguts del Lloc Web (textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals, disseny gràfic, codi font, etc.), així com les marques i altres signes distintius són propietat de Diteico, SL o de tercers, sent aquests els titulars dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no adquirint l'usuari cap facultat sobre ells pel mer accés i ús del Lloc Web.

Queda prohibida la utilització, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels continguts del Lloc Web de qualsevol manera per part de l'usuari, excepte en els casos contemplats legalment o expressament autoritzats per Diteico, SL En aquest sentit, se n'exceptua l'explotació dels continguts que sigui expressament autoritzada per Diteico, SL als seus clients o proveïdors en virtut del corresponent contracte, així com l'ús personal i privat dels continguts d'accés lliure i gratuït existents al Lloc Web.

Qualsevol ús dels continguts del Lloc Web que incompleixi la obligació anterior, es considerarà un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de Diteico, SL o de tercers, podent ser denunciat i perseguit per tots els mitjans legals.

Per tal de poder realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles vulneracions dels drets de propietat intel·lectual o industrial de Diteico, SL o dels seus titulars legítims, ho pot fer a través de l'adreça de correu electrònic info@diteico.com.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquest Avís Legal es regeix per la legislació espanyola, sent competents els jutjats i tribunals de Barcelona per conèixer de totes les qüestions que se suscitin sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L'usuari, en virtut de l'acceptació de les previsions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur diferent que per aplicació de la Llei vigent li pugui correspondre.

No obstant això, si l'usuari presenta la condició de consumidor, les disposicions de l'Avís Legal estaran igualment subjectes a la legislació local aplicable corresponent, i se sotmetrà conseqüentment qualsevol controvèrsia als tribunals competents del domicili de l'usuari.