Política de Privadesa

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable

Diteic, SL

Finalitat

Utilitzem les vostres dades per a l'atenció de sol·licituds de diversa índole per part de l'Usuari.

Legitimació

La legitimació per al tractament de les vostres dades resideix en la prestació del vostre consentiment a Diteico, SL

Destinataris

Les vostres dades seran tractades per altres empreses del Grup i tercers col·laboradors que treballen amb nosaltres.

Drets

Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos, limitar i sol·licitar la portabilitat de les vostres dades personals.

Informació addicional

Podeu consultar informació addicional i detallada sobre com gestionem les vostres dades personals i els drets de què disposa, consultant el text complet de la Política de Privadesa que segueix a
continuació, així com la Política de Cookies.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Diteico, SL(d'ara endavant, “la Companyia”) es compromet, en qualitat de Responsable del tractament de les seves dades personals, a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per tal de garantir que el tractament de les seves dades és conforme amb les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 (d'ara endavant, “RGPD”) i la Llei Orgànica 3/2018.

La Companyia tracta les seves dades personals de manera lícita i lleial, assegurant que reben la protecció adequada i que no són objecte d'utilització indeguda. Així mateix, la voluntat de la Companyia és la de ser transparent en l'àmbit de la gestió de les dades personals dels seus clients i usuaris, posant a disposició dels anteriors tota la informació necessària sobre la recopilació i el tractament de les seves dades.

L'objectiu de la Política de Privadesa és informar-vos sobre qui tractarà les vostres dades personals, per què recollim aquestes dades, durant quant de temps conservarem les dades recollides, a qui les cedirem i quins són els seus drets en aquest àmbit.

En facilitar-nos la seva informació personal i utilitzar el nostre Lloc Web, entenem que ha llegit i comprès la informació en matèria de protecció de dades de caràcter personal exposada a la present Política de Privadesa ia la Política de galetes.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES?

El Responsable del tractament de les vostres dades personals és:

Denominació social: Diteico, SL
NIF: B58554395
Telèfon: 93 871 33 04
Adreça postal: Pol. Ind. Sud. C/ de l'Orfeó Català, 9. 08440, Cardedeu (Barcelona).
Correu electrònic: info@diteico.com

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

Depenent dels productes sol·licitats pels clients i usuaris, la Companyia necessitarà tractar amb unes dades o altres que en general seran les següents:

Dades identificatives i de contacte: nom, cognoms, correu electrònic, entre d'altres;

Dades recollides automàticament: en interactuar amb el nostre Lloc Web certes dades de navegació es recopilen automàticament. Aquesta informació es recull a través de cookies, la regulació de les quals queda detallada a la Política de galetes de la Companyia;

La informació que podem recollir automàticament fa referència a la seva utilització del nostre Lloc Web i als dispositius que utilitza per accedir-hi i interactuar-hi. Algunes de les dades que recopilem són: l'adreça IP del dispositiu que utilitzeu, el programa de navegació que utilitza, el vostre sistema operatiu, la data i hora de l'accés al Lloc Web, l'adreça d'Internet de la web per la qual va accedir a el nostre Lloc Web, dades de geolocalització, informació sobre les pàgines visitades per l'usuari dins del Lloc Web i el temps de navegació a cada pàgina;

Les dades personals recopilades són tractades per a les següents finalitats:

Anàlisi de la qualitat: fer enquestes sobre la satisfacció dels clients i usuaris en relació amb la qualitat dels productes oferts per la Companyia;

Atenció a clients i usuaris: canalitzar i atendre les seues sol·licituds, consultes i reclamacions per a la seua gestió i resolució;

Millorar l'experiència de l'usuari al Lloc Web: fer estudis analítics i estadístics sobre com els usuaris naveguen pel Lloc Web de la Companyia.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base legal que ens permet tractar les vostres dades personals depèn de la finalitat per a la qual les tractem, tal com es detalla a continuació:

Anàlisi de la qualitat. La legitimació del tractament de les vostres dades resideix en l'interès legítim de la Companyia per analitzar el grau de satisfacció dels clients i usuaris, als efectes de poder oferir-los productes de la millor qualitat;

Atenció a usuaris i clients. La legitimació del tractament de les vostres dades resideix en l'interès legítim de la Companyia per atendre les vostres sol·licituds i reclamacions per poder-vos atendre adequadament i resoldre les vostres peticions. En cas de consultes relacionades amb l'exercici dels seus drets reconeguts legalment en matèria de protecció de dades, la Companyia requereix el tractament de les seves dades per complir les obligacions legals que la vinculen en aquest àmbit;

Millorar l'experiència de l'usuari al Lloc Web. La legitimació del tractament de les vostres dades resideix en l'interès legítim de la Companyia per conèixer el grau de satisfacció dels usuaris i adoptar les mesures correctores oportunes per millorar la qualitat dels nostres serveis.

DURANT QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Les seves dades personals seran degudament conservades durant el temps imprescindible per poder ser utilitzades segons la finalitat per la qual van ser recollides.

Les dades personals s'han d'emmagatzemar, aplicant les mesures de seguretat idònies per garantir-ne l'exactitud i la integritat, mentre que el tractament sigui necessari per a la fi per la qual van ser recollides o mentre no exerceixi el dret de supressió o limitació del tractament.

En aquests supòsits, mantindrem bloquejada la vostra informació personal, sense donar-li cap tractament, durant els terminis previstos legalment per atendre eventuals responsabilitats i poder acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i contractuals. Posteriorment, la Companyia eliminarà definitivament les vostres dades personals.

AMB QUI PODEM COMPARTIR LES SEVES DADES?

Les seves dades personals seran tractades per membres de la Companyia que actuen en nom de l'organització i en relació amb els quals s'han perfeccionat els corresponents contractes, en què es recullen obligacions específiques de confidencialitat i de gestió diligent de dades personals conforme la legislació en aquest àmbit.

En determinats casos, a fi de poder complir amb les finalitats exposades en aquesta Política de Privadesa, la Companyia necessita compartir les seves dades personals amb altres companyies del Grup i amb els tercers següents:

entitats financeres;
proveïdors de serveis tecnològics i analítica;
proveïdors de serveis relacionats amb atenció al client;
autoritats i organismes públics per: atendre una ordre, citació o investigació judicial, o per qualsevol altra causa requerida per llei; atendre possibles responsabilitats derivades del tractament de les dades personals; prevenir usos il·legals del nostre Lloc Web o violacions de les polítiques del nostre Lloc Web; fer front a reclamacions de tercers; contribuir a la prevenció i investigació de supòsits de frau, entre d'altres.

Aquests tercers col·laboradors únicament tenen accés a la informació personal necessària per dur a terme els serveis corresponents i se'ls exigeix que no la utilitzin per a una altra finalitat diferent de la sol·licitada. La Companyia també exigeix a aquests tercers el mateix grau de protecció i confidencialitat que nosaltres apliquem a la gestió de la seva informació personal. Així mateix, tots ells estan subjectes a les obligacions previstes en els seus respectius contractes de tractament de dades perfeccionades amb la Companyia.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

Està legitimat per exercitar els drets següents en relació amb el tractament de les seves dades personals:

Accés (art. 15 RGPD): permet obtenir determinada informació sobre les finalitats per a les quals s'estan tractant les seves dades, els destinataris a què es comuniquen o les categories de dades que estan sent tractades, entre d'altres.

Rectificació (art. 16 RGPD): permet adreçar-se al Responsable del tractament per modificar les dades personals que fossin inexactes i per completar les que fossin incompletes.

Supressió (art. 17 RGPD): permet sol·licitar la supressió, sense dilació indeguda, de les dades personals que estiguin sent tractades pel Responsable.

Limitació del tractament (art. 18 RGPD): permet obtenir del Responsable la limitació del tractament de les vostres dades.

Portabilitat (art. 20 RGPD): us permet rebre les vostres dades personals o que aquestes siguin enviades a un tercer, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica.

Oposició (art. 21 RGPD): us permet oposar-vos al tractament de les vostres dades realitzat pel Responsable. Això no obstant, només pot exercir aquest dret davant de tractaments emparats per la base legítima d'un interès públic o un interès legítim del Responsable.

Oposició al tractament automatitzat (art. 22 RGPD): us permet no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixin efectes jurídics en vostè o us afecti significativament de manera similar.

Com puc exercir els meus drets?

Per poder exercir els seus drets en matèria de protecció de dades, la Companyia posa a la seva disposició els mitjans següents:

Mitjançant sol·licitud escrita i signada adreçada a la Companyia [Pol. Ind. Sud. C/de l'Orfeó Català,7. 08440, Cardedeu (Barcelona)], indicant el motiu de la vostra sol·licitud i el dret que voleu exercitar, i cal adjuntar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat del sol·licitant;

Enviant formulari emplenat i signat, cal adjuntar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat del sol·licitant, a l'adreça de correu electrònic: info@diteico.com

A continuació, es faciliten els formularis per poder exercir els diferents drets:

Dret d'accés: https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/formulario-derecho-de-acceso.pdf
Dret de rectificació: https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/formulario-derecho-de-rectificacion.pdf
Dret de supressió: https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/formulario-derecho-de-supresion.pdf
Dret de limitació del tractament: https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/formulario-derecho-de-limitacion.pdf
Dret a la portabilitat: https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/formulario-derecho-de-portabilidad.pdf
Dret d'oposició: https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/formulario-derecho-de-oposicion.pdf
Dret d'oposició al tractament automatitzat: https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/formulario-derecho-de-oposicion-decisiones-automatizadas.pdf

Així mateix, té dret a dirigir-se a la corresponent autoritat de control competent en matèria de protecció de dades, per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les dades personals: l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (Formulari Presentació de Reclamacions).

CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta Política de Privadesa està subjecta a revisió contínua per part de la Companyia, modificant-se sempre que resulti necessari per tal d'adaptar-la a l'actualitat legislativa de cada moment oa qualsevol variació al nostre Lloc Web.
En cas que l'actualització de la Política impliqui un canvi substancial en el tractament de les vostres dades personals, us notificarem aquesta modificació a través del nostre Lloc Web (mitjançant un banner, un pop-up o una notificació push) als efectes que pugui revisar-la i valorar-la.
Per això, us recomanem revisar periòdicament la Política de Privadesa per mantenir-vos informats sobre qualsevol novetat relacionada amb el tractament de les vostres dades personals.